Uncategorized

Natalia Oreiro: “The mighty throat of 30 thousand”

Natalia Oreiro posted a video where she said the following:

“The mighty throat of 30 thousand”